Shop health insurance plans that fit your needs and budget

Easily get a quote or start browsing to find a plan that’s right for you.

San Diego Zoo
Get a Quote

Get a personalized recommendation and find out which plan has the right coverage and the most value for your needs.

.
NEXT
Browse networks and plans

There are 2 networks and 9 individual and family plans to choose from. All offer the same great quality care, but different levels of coverage based on your needs.

Compare networks   Compare plans

Did you already start the application process for a new plan? You can pick up right where you left off.

Shop plans for individuals & families

Sharp offers 9 different plans across two provider networks to meet your needs and budget. See which plan and network are best for you.

VIEW PLANS ➜

Shop group plans

Healthy employees are happy, productive employees. Sharp Health Plan can help your business save money, improve team productivity, and boost employee satisfaction and retention.

VIEW PLANS ➜

3 steps to enrollment

Here’s a quick start guide to help you find the individual and family plan that’s right for you.

DOWNLOAD 2016 QUICK GUIDE TO INDIVIDUAL AND FAMILY PLANS ➜
hero-brokers-news

Subsidies and savings

You might qualify for subsidized health insurance or discounts, sometimes called Premium Assistance, through Covered California™. Learn about eligibility requirements and how to shop the exchange.

START SAVING NOW ➜

Healthcare reform and you

The Affordable Care Act has made it possible for millions of Americans to get the health coverage they need. Find out how healthcare reform impacts you and your family.

GET THE FACTS ➜
prevention-besthealth-02

Better health with better benefits

Did you know Sharp Health Plan is one of only 10 health plans nationwide to be awarded NCQA quality accreditation in wellness and health? Free to all members, Best Health offers personalized resources to inspire and support you on your journey to wellness. As a member, you’ll receive a number of benefits.

Explore the benefits

Already a Sharp Health Plan member and not finding what you’re looking for?

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Sharp Health Plan, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1.800.359.2002.

如果您,或是您正在協助的對象,有關於[插入SBM項目的名稱 Sharp Health Plan 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 [在此插入數字 1.800.359.2002。

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Sharp Health Plan, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1.800.359.2002.

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Sharp Health Plan, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1.800.359.2002.

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Sharp Health Plan에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1.800.359.2002로 전화하십시오.

Եթե Դուք կամ Ձեր կողմից օգնություն ստացող անձը հարցեր ունի Sharp Health Plan մասին, Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր նախընտրած լեզվով։ Թարգմանչի հետ խոսելու համար զանգահարե՛ք 1.800.359.2002։

اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک ميکنيد ، سوال در مورد Sharp Health Plan ، داشتە باشيد حق اين را داريد کە کمک و اطلاعات بە زبان خود را بە طور رايگان دريافت نماييد 1.800.359.2002. تماس حاصل نماييد .

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Sharp Health Plan, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону 1.800.359.2002.

ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、Sharp Health Planについてご質問がございましたら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。通訳とお話される場合、1.800.359.2002までお電話ください。

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص Sharp Health Plan ، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل ب ) 1.800.359.2002.

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਜਜਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , Sharp Health Planਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਜਿਨਾ ਜਕਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਜਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਕਾਰ ਹੈ . ਦੁਭਾਸੀਏ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, 1.800.359.2002 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ

ប្រសិនបរើអ្នក ឬនរណាម្ននក់ដែលអ្នកកំពុងដែជួយ ម្ននសំណួរអ្ំពី Sharp Health Plan បេ, អ្នកម្ននសិេធិេេួលជំនួយនិងព័ែ៌ម្នន បៅកនុងភាសា ររស់អ្នក បោយមិនអ្ស់ប្ាក់ ។ បែើមបីនិយាយជាមួយអ្នករកដប្រ សូម 1.800.359.2002 ។

Yog koj, los yog tej tus neeg uas koj pab ntawd, muaj lus nug txog Sharp Health Plan, koj muaj cai kom lawv muab cov ntshiab lus qhia uas tau muab sau ua koj hom lus pub dawb rau koj. Yog koj xav nrog ib tug neeg txhais lus tham, hu rau 1.800.359.2002.

यदि आपके ,या आप द्वारा सहायता ककए जा रहे ककसी व्यक्तत के Sharp Health Plan के बारे में प्रश्न हैं ,तो आपके पास अपनी भाषा में मुफ्त में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी िुभाषषए से बात करने के लिए ,1.800.359.2002 पर कॉि करें।

หากคุณ หรือคนที่คุณกาลังช่วยเหลือมีคาถามเกี่ยวกับ Sharp Health Plan คุณมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของคุณได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พูดคุยกับล่าม โทร 1.800.359.2002

FBT: SharpHealthPlan.com no longer supports this Internet browser. For the best experience on our website, please upgrade your browser to the latest version.